Vēlies saņemt jaunumus no WorkPark?

Login

Darba devējiem > Noteikumi

Noteikumi

WorkPark, turpmāk tekstā Izpildītājs, un vakances iesniedzējs, turpmāk tekstā Klients.

Izpildītājs
  • Garantē konfidencialitāti, informācija par uzņēmumu datiem nenonāks pie trešajām personām.
  • Izpildītājs publicē vakanci/kursus uz klienta norādīto laiku, uzskaites laiks sākas publikācijas dienā.
  • Izpildītājs apņemas vakanci/kursus publicēt divu stundu laikā darba dienās, darba laikā.
  • Izpildītājs nosūta rēķinu Klientam pēc vakances/kursu publicēšanas uz e-pastu, kā arī nepieciešamības gadījumā pa pastu.
  • Izpildītājs neatbild par publicēto vakanču/kursu saturu un gramatisko pareizību.
  • Izpildītājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas (ugunsgrēki, elektrības traucējumi, interneta darbības traucējumi) radītiem zaudējumiem.

Klients
  • Klienta vakance/kursi tiek publicēti tikai pēc pilnas reģistrācijas formas aizpildes.
  • Vakance/kursi tiek publicēta pirms rēķina apmaksas, taču rēķins ir jāapmaksā 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža.
  • Vakances/kursu izcenojumi ir publicēti mājas lapā sadaļā „Izcenojumi". Vakances/kursu publicēšanas brīdī spēkā ir mājaslapā publicētās cenas.